Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 
 
Ο όρος "προσωπικά δεδομένα" όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο, αναφέρεται σε πληροφορίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

To Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, σε συμμόρφωση προς το άρθρο 24 παρ. 3 του Νόμου 2472/1997 για την "προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", την απόφαση 408/30-11-1998 του κ. Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την κανονιστική πράξη 1/1999, ενημερώνει τον χρήστη ("Υποκείμενο της Επεξεργασίας") τα ακόλουθα:

Το παρόν κείμενο σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί υπό ποιες συνθήκες συγκεντρώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πως τα χρησιμοποιούμε και ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές

Σε κάθε περίπτωση το ΕΠΙΨΥ, διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος χωρίς πρότερη προσωπική ενημέρωση των χρηστών παρά μόνο μέσα από την σελίδα αυτή. Παρακαλείσθε να επισκέπτεστε συχνά την σελίδα αυτή, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Σημειώστε ότι η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΠΙΨΥ ισχύει μόνο για τις online δραστηριότητες.
 
1. Το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.
 
Το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., νόμιμος διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου www.dipoliki.gr ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 2472/97) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.
 
2. Συλλογή και Χρήση Δεδομένων
 
Όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο www.dipoliki.gr, δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναγνώρισή σας, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται να συγκεντρώσουμε πληροφορίες που σάς αφορούν, τις οποίες εσείς επιλέγετε να μάς δώσετε ή να εισάγετε στο διαδικτυακό μας τόπο www.dipoliki.gr οικειοθελώς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται κάποια από τα στοιχεία αυτά που μπορούν να οδήγησουν σε αποκάλυψη της ταυτότητας σας, "αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία", όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Το ΕΠΙΨΥ διατηρεί αρχείο με προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το διάστημα που εύλογα απαιτείται για τους σκοπούς που εξυπηρετούν και σύμφωνα πάντα με όλες τις νομικές ή ηθικές επιταγές που ισχύουν σχετικά με την τήρηση και διαχείριση εγγράφων.
 
3. Σκοπός Επεξεργασίας
 
Ο κύριος σκοπός τής συλλογής και τής επεξεργασίας των αναγνωρίσιμων προσωπικών στοιχείων είναι η παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή η εξατομίκευση πληροφοριών, για την εξυπηρέτησή σας.

Οι πληροφορίες τις οποίες μας επιδίδεται, χρησιμοποιούνται μόνο κατά την επίλυση κάποιου δικού σας θέματος και κατά τα άλλα διατηρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
αρχή
4. Μη Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων
 
Το ΕΠΙΨΥ δεν εμπορεύεται, μοιράζεται ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη. Εν τούτοις, υπάρχει περίπτωση, προσωπικά δεδομένα να μεταφερθούν περιστασιακά σε τρίτα μέρη, τα οποία ενεργούν εκ μέρους και για λογαριασμό του ΕΠΙΨΥ, ή σε σχέση με τη δραστηριότητα του ΕΠΙΨΥ, για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τον σκοπό στον οποίο αποσκοπούσε η εξ αρχής συλλογή των δεδομένων.

Στην περίπτωση κατά την οποία, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτο μέρος, είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε λόγο, το ΕΠΙΨΥ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, όταν αυτό είναι εφικτό, να διασφαλίσει ότι η αποκάλυψη και ο σκοπός χρήσης αυτών των δεδομένων καθίσταται σαφής.

Τα παραπάνω τρίτα μέρη ίσως εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές σχετικά με την χρήση προσωπικών πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη, παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με το ΕΠΙΨΥ και πως όποτε κριθεί απαραίτητο, θα δεσμεύσουμε αυτά δια συμφωνίας ώστε να επεξεργαστούν τα δεδομένα που τους παρασχέθηκαν μόνο για τους σκοπούς που ρητά εξουσιοδοτήθηκαν από το ΕΠΙΨΥ.
 
5. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα
 
Το ΕΠΙΨΥ χρησιμοποιεί φυσικές και τεχνικές διαδικασίες, για να επιχειρήσει να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά θα διασφαλίζονται πλήρως από άτομα που ίσως επιχειρήσουν να παρακάμψουν τα μέτρα ασφάλειας ή να υποκλέψουν μεταδόσεις στο Internet.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι: 

α. Η διοίκηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. 

β. Δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί ή τρίτοι για τα στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ να ανακοινώσει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.
 
6. Δικαίωμα Πρόσβασης - Αντίρρησης - Ενημέρωσης
 
α. Ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ και τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/97, προκειμένου να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από τo ΕΠIΨΥ. 

β. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων, τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν. 2472/97.
αρχή
7. Ανώνυμα Δεδομένα για Στατιστική Χρήση
 
Οι περισσότερες πληροφορίες που συλλέγει το ΕΠΙΨΥ από το διαδικτυακό του τόπο www.dipoliki.gr του αποτελούν ανώνυμες πληροφορίες, όπως ποιες σελίδες επισκεφθήκατε ή τι είδους έρευνα εκτελέσατε. Το ΕΠΙΨΥ επεξεργάζεται τις ανώνυμες πληροφορίες σαν μέσο βελτίωσης των περιεχομένων του διαδικτυακού του τόπου www.dipoliki.gr ή για να συλλέξει συνολικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την χρήση του διαδικτυακού τόπου www.dipoliki.gr

Κατά την προσπάθειά του αυτή, το ΕΠΙΨΥ, μπορεί να εγκαταστήσει "cookies", τα οποία συλλέγουν το first level domain name, την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία έλαβε χώρα η πρόσβαση. Τα "cookies" δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την ανακάλυψη της ταυτότητας του χρήστη. Ένα "cookie", αποτελεί μια μικρή πληροφορία που αποστέλλεται στον "browser" και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα "cookies" δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον "browser" σας να σας ειδοποιεί κάθε φορά που εντοπίζει ένα "cookie", δίνοντάς σας έτσι την δυνατότητα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να το δεχτείτε ή όχι.
 
8. Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
 
Η αναφερόμενη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφαρμόζεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο www.dipoliki.gr του ΕΠΙΨΥ, εξαιρώντας τους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Το ΕΠΙΨΥ, μπορεί να παρέχει συνδέσμους (links.) με άλλους διαδικτυακούς τόπους που ίσως ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Οι πρακτικές που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των διαδικτυακών αυτών τόπων που συνδέονται με τη δικό μας είτε μέσω διαφημίσεων, είτε άλλων, δεν καλύπτονται από την Παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
© 2009 ΕΠΙΨΥ
>